Pogoji poslovanja – PRO MAGNET d.o.o.

Avtorske pravice

S to spletno stranjo/trgovino upravlja podjetje PRO MAGNET d.o.o., in je izključen imetnik vseh pravic, ki so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorskih pravicah. Vsebine, objavljene na spletnih straneh PRO MAGNET d.o.o.,  so last PRO MAGNET d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene ter ob našem predhodnem pisnem soglasju. Pridržujemo si pridržuje pravico do spremembe vsebin.

Pridržki

Podjetje PRO MAGNET d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljalo točnost podatkov, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. Podjetje ni odgovorno za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz nezmožnosti dostopa do spletne strani, uporabe informacij ali nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav.

Cene
Vse cene na spletni strani oz. v spletni trgovini PRO MAGNET  so izražene v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen, brez predhodne najave. Dopuščamo možnost nenamerne napake.

Popusti – kuponi

Kupon za popust, ki ga pridobite ob prijavi na naše novice, lahko izkoristite enkrat ob nakupu izdelka, in ni prenosljiv.

Za popuste – kupone, ki jih pridobite drugače, veljajo pogoji kot so/bodo navedeni ob promociji oz. drugih aktivnostih.

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku oddaje naročila in plačila. Slike posameznih artiklov so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Dopuščamo možnost nenamerne človeške napake pri vnosu podatkov. Dejansko skladnost izdelka, s  pričakovanji kupca, le-ta potrdi ob prevzemu blaga, zato prodaja ne šteje kot prodaja na daljavo.

Prevzem blaga

Naročeno in plačano blago, kupec prevzame na sedežu podjetja, navedenem na spletni strani, ali ob predhodnem dogovoru, ob dostavi na naslov kupca. O stroških morebitne dostave, se prodajalec in kupec predhodno dogovorita. Kupec prevzame blago v roku 30-ih delovnih dni, če ni dogovorjeno drugače.

Možnosti plačila

  • Pay pal
  • bančno nakazilo – plačilo po predračunu (kupec po potrditvi naročila prejme predračun po elektronski pošti, o plačilu pa nas obvesti na elektronski naslov: info@promagnet.eu, saj so vsi predračuni, do potrditve plačila, zgolj informativne narave)

 

Vračilo kupnine

V kolikor kupec ob prevzemu plačanega blaga ugotovi, da izdelek ni v skladu z njegovimi pričakovanji, in izdelka ne želi prevzeti, mu prodajalec vrne kupnino na način, kot jo je prejel, v najkrajšem možnem roku, glede na delovanje ponudnikov plačilnega prometa.

Dobavni rok

Za izdelke na zalogi je dobava oz. prevzem blaga do 3 delovne dni po prejetem plačilu. Za izdelke, ki jih nimamo na zalogi, kupca o možnem roku obvestimo po elektronski pošti.

Obveza prodajalca

Prodajalec se zavezuje, da bo izročil kupcu blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake. Napaka je stvarna, če izdelek nima lastnosti, potrebnih za normalno uporabo oziroma za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje in bi prodajalcu morala biti znana. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o značilnostih blaga (oglaševanje, predstavitve, navedbe na izdelku samem).

Reklamacije v garancijskem roku

Garancija velja za morebitne napake, če so nastale v materialu ali pri izdelavi, v obdobju dveh (2) let od dneva izročitve izdelka kupcu. Podjetje (dajalec garancije) zagotavlja kakovost in brezhibno delovanje izdelka, vzdrževanje izdelka ter nadomestne dele  v garancijskem roku, in se obvezuje, da bo zagotavljalo ustrezne nadomestne dele, vzdrževanja  še 2 leti po preteku garancijskega roka.

Garancija začne veljati z dnem izročitve izdelka in velja za napake v materialu in izdelavi.V garancijo ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe.

Garancija za baterije velja izključno ob doslednem upoštevanju navodil za uporabo in vzdrževanje, ki jih kupec prejme ob prevzemu blaga.

Ob morebitnem garancijskem zahtevku izdelka se bo ugotovilo, ali gre za napako v materialu oz. izdelavi izdelka in se bo ob potrditvi le tega opravilo garancijsko popravilo. V primeru da se ugotovi, da gre za obrabo, poškodbo oz. napako nastalo zaradi neprimerne uporabe izdelka,  ali neprimernega vzdrževanja baterij, posebej, ko kupec dalj časa ne uporablja izdelka, se garancijski zahtevek zavrne. Za uveljavljanje garancije se oglasite na sedežu podjetja.

Pogoji te garancije ne izključujejo pogojev, ki jih zahteva zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.Za reševanje morebitnih sporov, ki nastanejo pri uveljavljanju garancije je pristojno  Okrožno sodišče v Celju.

Omejitve garancije  – garancijo lahko kupec uveljavlja le v Republiki Sloveniji. Pri uveljavljanju garancije mora kupec upoštevati naslednje:

O napaki mora  obvestiti prodajalca takoj, oziroma v 8 dneh po odkritju napake. Izdelek, ki je v garanciji, mora dostaviti prodajalcu. Prodajalec presodi, ali je uveljavljanje garancije upravičeno. Prodajalec bo presodil o najučinkovitejšem ukrepu za rešitev reklamacije. V primeru, da proizvajalec točno proizvoda, za katerega se uveljavlja garancija ne izdeluje več, pa je potrebno izdelek zamenjati z novim, si proizvajalec pridržuje pravico do nadomestitve okvarjenega izdelka z drugim, enakovrednim izdelkom. Če kupec ne spoštuje pravil postopka za uveljavljanje garancije, je garancija nična!

Neveljavnost garancije – garancija  velja le, če je pravilno izpolnjena. Garancija ne velja za poškodbe ali okvare, ki so nastale na izdelku zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe, zaradi poseganja nepooblaščene osebe v izdelek, zaradi nesreč in poškodb, zaradi uporabe korozivnih sredstev ali zaradi stikov s korozivnimi sredstvi, zaradi slabega in nerednega vzdrževanja, ki ga ni izvedel pooblaščeni serviser, zaradi uporabe izdelka v namene, drugačne od tistih, kot je to predvideno za izdelek.

Uveljavljanje garancije – prodajalec bo izdelek sprejel v popravilo in najkasneje v 45 dneh odpravil napake. V kolikor napak  ne bo odpravil v tem času, prodajalec kupcu vrne kupnino oziroma izdelek nadomesti z novim.

Odgovornost za uporabo izdelka in povzročene škode

Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe prodajalčevih izdelkov.

Izključno kupec sam je odgovoren za ustrezno uporabo izdelka, glede na svoje zmožnosti. Prodajalec svetuje zmerno in varno uporabo izdelka, glede na uporabnikove fizične in druge zmožnosti. V primeru bolezenskih stanj, se uporaba izdelka odsvetuje oz. se svetuje posvet z zdravnikom, ki naj potrdi ustreznost uporabe.

Za kakršnekoli telesne poškodbe uporabnika ali drugih, ali pa fizične poškodbe na izdelku ali drugih predmetih, ki so posledica uporabe izdelka, odgovarja izključno uporabnik sam.

Podatki o družbi PRO MAGNET d.o.o.:

Sedež: Kratka pot 1, 3212 Vojnik

Kontaktni telefon: 051 305 455

Elektronski naslov: info@promagnet.eu

Davčna številka: SI70196699, smo davčni zavezanec

Matična št.: 3924955000

Bančni račun: SI56 6100 0000 8688 055

Vsi pogoji uporabe veljajo od datuma objave, 20.6.2020, do objave novih.